Skip to content
Snel en professioneel Binnen 24 uur op contract Kundige HR-adviseurs Maatwerk oplossingen
uitzendbureau arbeidsmigranten

Dit is hoe je start met bemiddelen van arbeidsmigranten als uitzendbureau

Laatste update op 6 oktober 2022 om 01:19 pm
 • Blog
Leestijd: 9 minuten

Mede door de open Europese grenzen is de internationale arbeidsmobiliteit een structureel gegeven geworden. En ook ons land kan niet meer zonder arbeidsmigranten. In steeds meer branches, zoals de logistiek, is een groot tekort aan personeel. De inzet van buitenlandse werknemers, ook wel arbeidsmigranten genoemd, biedt hier uitkomst. De vraag naar deze arbeidsmigranten stijgt hierdoor. Voeg daar ook nog eens de krimp van de beroepsbevolking bij en de extreme vergrijzing en dan is het helemaal een feit. In Nederland vinden we voor veel beroepen niet meer de juiste mensen. Uitzendbureaus doen er goed aan om te starten met de bemiddeling van deze buitenlandse arbeidsmigranten. Maar waar moet je als (uitzend)ondernemer op letten in het bemiddelen van deze buitenlandse uitzendkrachten?

In dit blog lees je waarom je er goed aan doet uit te breiden in bemiddeling van buitenlandse werknemers. Verder vertellen we je graag wat er allemaal bij komt kijken als je als uitzendbureau gaat werken met arbeidsmigranten. Maar ook vertellen je we welke regels er van toepassing zijn én welke risico’s er zijn wanneer je snel van start wilt. Tevens zoomen we kort in op de huisvesting van arbeidsmigranten.

Navigeer snel naar

Hoe ziet de huidige arbeidsmarkt eruit?

Er is een grote economische noodzaak om ons arbeidspotentieel op peil te houden. En daarvoor zijn buitenlandse uitzendkrachten noodzakelijk goed. Over arbeidsmigranten bestaan hardnekkige vooroordelen, zoals: ‘ze pikken onze banen in’. Dit soort uitspraken leiden er toe dat mensen gaan denken dat er sprake is van grootschalige verdringing. Dat verdringing door arbeidsmigranten in de praktijk minder het geval is, komt doordat de werknemers uit Midden- en Oost-Europa bereid zijn werk te verrichten waarvoor nauwelijks binnenlandse uitzendkrachten te vinden zijn. Nederlandse werknemers willen dat vaak zware werk simpelweg niet uitvoeren tegen de bijbehorende beloning en de flexibiliteit die wordt gevraagd.

Bij een hogere beloning wordt dit werk echter als gevolg van internationale prijsconcurrentie voor werkgevers te duur om in Nederland uit te kunnen voeren. Zonder arbeidsmigranten zou (een deel van) de productie daarom niet langer in Nederland plaatsvinden. Het nationaal inkomen (bijdrage aan het BBP) dat wordt verdiend, is daarmee additioneel ten opzichte van een situatie zonder arbeidsmigranten. Sterker nog, het feit dat deze productie in Nederland kan plaatsvinden, kan ook voor additionele werkgelegenheid voor binnenlandse werknemers zorgen, bijvoorbeeld bij toeleveranciers. Als recruiter werkzaam bij een Nederlands uitzendbureau loop je dagelijks tegen deze zware tekorten aan. Je kunt dus wel snel stellen dat het geen gek idee is om je als uitzendbureau te verdiepen in arbeidsmigranten. Of dit nou arbeidsmigranten uit Oost-Europa zijn of elders uit Europa, niet geschoten is altijd mis.

"Wist je dat bijna de helft van alle arbeidsmigranten werk vindt via een uitzendbureau? Dit zijn uitzendbureaus die vaak zijn aangesloten bij de ABU of de NBBU."

Als uitzendbureau snel goede uitzendkrachten vinden

We kennen het gezegde allemaal wel ‘Wat de boer niet kent dat vreet hij niet’. Dat geldt ook voor het zoeken naar geschikte medewerkers en het aannemen van kandidaten. Maar wanneer de arbeidsmarkt zo krap is, vraagt dit een creatief aanpassingsvermogen. Niet alleen de toenemende krapte, maar ook de prijs van professionals in de Nederlandse arbeidsmarkt zorgen ervoor dat we een stap over de grens nemen. Nieuwe kansen aanboren en uitwijken naar het buitenland is nog niet zo gek. Wellicht ben je actief aan het denken om nieuwe medewerkers te werven in het buitenland. Uitzendkrachten werven in het buitenland kost vaak meer tijd en geregel dan werven in Nederland. En er zijn bepaalde wetten en regels waar je je aan moet houden. Maar het is wel een hele mooie opstap voor de verdere groei van jouw onderneming én onze economie.

Wat zijn arbeidsmigranten?

Als we het begrip ‘arbeidsmigrant’ platslaan dan spreken we van een persoon die naar een ander land migreert met het doel om daar te gaan werken. Maar er wordt vaak nog onderscheid gemaakt binnen deze groep. Hieronder de twee definities van arbeidsmigranten uitgesplitst, namelijk:

 • Kenniswerker (of kennismigrant*) tegenover overige arbeidsmigranten
 • EU-migrant of niet-EU-migrant**

* Een kennismigrant is een hoog opgeleide immigrant. Bijvoorbeeld een (gast)docent, een (wetenschappelijk) onderzoeker of een arts in opleiding.

** Voor het gemak hanteren we hier het onderscheid ‘uit de EU’ en ‘van buiten de EU’. Echter geldt dat alle mensen die afkomstig zijn uit de gehele EER (Europese economische Ruimte) en uit Zwitserland geen werkvergunning nodig hebben om in Nederland te werken. Er wordt dus met arbeidsmigranten uit de EU gerefereerd aan alle arbeidsmigranten die geen werkvergunning nodig hebben (uit EER en Zwitserland).

"Wist je dat je verplicht bent om eerst personeel te werven in Nederland, de Europese Ecnomische Ruimte (EER) en Zwitserland. Alleen als je daar dan nog geen geschikt personeel kunt vinden, mag je ook werven in landen daarbuiten."

Wat is het aandeel van arbeidsmigranten in Nederland?

Op dit moment werken in Nederland, volgens het CBS, ruim 410.000 Europeanen. Dit zijn arbeidsmigranten die komen uit verschillende delen van Europa, zoals Midden- en Oost-Europa. Echter komen de meeste buitenlandse flexkrachten uit Roemenië, Hongarije, Bulgarije en Polen. De vraag wordt met het jaar groter zolang de markt krap blijft. Als uitzendbureau blijf je de komende jaren dus een grote rol spelen in de bemiddeling van deze arbeidsmigranten. Om je een beeld te geven: het CBS verwacht dat in 2040 tot wel 26,1% van de bevolking 65-plus is. Nu is dat nog ‘maar’ 18,8%. Jouw rol als uitzendbureau wordt steeds groter en belangrijker. Je kunt je dus gaan specialiseren als uitzendbureau in buitenlandse werknemers.

Gids: Bemiddelen in Arbeidsmigranten

Bemiddelen in arbeidsmigranten behelst nogal wat. Denk aan voldoende goede huisvesting, soepele inschrijfprocedures, een welkom vestigingsklimaat en handhaving als misstanden zich voordoen. Deze gids geeft je antwoord op alle vragen.

Mock-up_Bemiddelen in Arbeidsmigranten
 • Hoe zien de verwachtingen in toestroom eruit?
 • Welke aandachtspunten dien je op het netvlies te houden?
 • Hoe profiteer je eenvoudig van een kostprijsvoordeel?

Dit zijn de top 6 sectoren waarin arbeidsmigranten werkzaam zijn

 • % Logistiek
 • % Voedingsbranche
 • % Tuinbouw
 • % Metaalindustrie
 • % Landbouw
 • % Transport

Bron: NBBU, 2022

De rol als uitzendbureau in bemiddeling van arbeidsmigranten

Kies je er als uitzendbureau voor om te bemiddelen in arbeidsmigranten, dan moet je wel van de nodige regels weten. Het begint bij het constateren van een kans, een goede voorbereiding op werken in Nederland, goede arbeidsvoorwaarden en dan natuurlijk ook de huisvesting die je als uitzendbureau regelt voor arbeidsmigranten. Hieronder een opsomming van de taken waar jij als uitzendondernemer verantwoordelijk voor bent.

1. Er zijn een hoop vacatures te vervullen

Werkgevers uit sectoren waar arbeidsmarktkrapte is, vragen vaak aan uitzendbureaus om voor hen in het buitenland op zoek te gaan naar buitenlandse werknemers. Het is dan goed om te weten dat je rekening te houden hebt met diverse wet- en regelgeving. Veel Nederlandse uitzendbureaus werken ter plaatse nauw samen met betrouwbare recruiters óf hebben zelf een afdeling van de onderneming in het buitenland die de arbeidsmigranten begeleidt.

2. Goede voorbereiding op werken in Nederland

Aan te raden is dat je, voordat de buitenlandse uitzendkracht is geworven, nadenkt over wat hij precies gaat verdienen en waar hij tijdelijk zal wonen. Uitzendbureaus die aangesloten zijn bij de ABU of de NBBU (al dan niet via een externe partij zoals een backoffice partner) hebben dit goed geregeld. In zowel de ABU- als de NBBU-cao voor uitzendkrachten is vastgelegd waar de voorlichting van arbeidsmigranten aan moet voldoen. Zo staat er in de cao’s bijvoorbeeld dat een uitzendbureau zorg zal dragen voor voorlichting over vervoer van en naar het land van herkomst en van en naar de opdrachtgever. Daarnaast zal je als uitzendbureau, als je huisvesting wilt aanbieden en de uitzendkracht dit gaat accepteren, ervoor moeten zorgen dat de uitzendkracht tegen werkelijke kosten volgens de wettelijke voorschriften wordt gehuisvest.

3. Als uitzendbureau zorgen voor de huisvesting van arbeidsmigranten

Een belangrijk aandachtspunt voor uitzendbureaus is huisvesting van arbeidsmigranten. Als de arbeidsmigrant naar Nederland komt, zijn er verschillende manieren van huisvesting mogelijk, namelijk:

 • de uitzendkracht regelt eigen huisvesting;
 • het uitzendbureau regelt huisvesting in eigen beheer;
 • het uitzendbureau huurt huisvesting van een verhuurder.

Als je als uitzendondernemer ervoor kiest om huisvesting aan te bieden in eigen beheer of via een verhuurder, moet deze huisvesting voldoen aan huisvestingseisen die volgen uit de cao en lidmaatschapseisen van de ABU en de NBBU.

4. Zorg voor goede arbeidsvoorwaarden voor arbeidsmigranten

Wanneer arbeidsmigranten via jouw uitzendbureau aan het werk gaan in Nederland, vallen zij onder de cao van de ABU of de NBBU. In die cao’s is onder andere geregeld dat de beloning van de uitzendkracht gelijk is aan het loon van de werknemer in dienst van de opdrachtgever. We noemen dit de inlenersbeloning. Ook dient een uitzendbureau de arbeidsmigrant te informeren over de mogelijkheden tot het volgen van een Nederlandse taaltraining. De Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten (SNCU) ziet toe op de naleving van de cao’s.

5. Het (tijdelijk) werk stopt, en nu?

In een tijd van hoogconjunctuur kan een goede medewerker met ervaring in de logistiek, productie of techniek vrijwel zeker bij een andere opdrachtgever in Nederland aan de slag. Als uitzendondernemer zal je dan op zoek gaan naar nieuw werk. Maar wanneer er toch geen werk beschikbaar is, wordt de uitzendovereenkomst beëindigd. In de cao’s van de ABU en de NBBU staat dat de uitzendwerkgever een redelijke termijn in acht moet nemen voordat de uitzendkracht de woning moet verlaten. De arbeidsmigrant krijgt voldoende tijd en ruimte om vervangende woonruimte te vinden, dan wel de tijd om te zorgen dat hij terug kan keren naar het land van herkomst.

Top 5 functiegroepen waarin arbeidsmigranten werkzaam zijn

41% is werkzaam als productiepersoneel
28% is werkzaam als logistiek personeel
16% is werkzaam als agrarisch personeel
8% is werkzaam als bouw personeel
1% is werkzaam als transportpersoneel

Bron: NBBU, 2022

Arbeidsbemiddeling van buitenlandse flexkrachten met een groot kostenvoordeel.

3 Aandachtspunten voor uitzendbureaus voor het bemiddelen van arbeidsmigranten

Wil je van start gaan met het bemiddelen en uitzenden van arbeidsmigranten, dan is het aan te raden je nog even goed in te lezen in een belangrijke andere wet. Elke werkgever, van (hoofd)opdrachtgever tot (onder)aannemer en van uitzendbureau tot inlener, is verantwoordelijk voor de juiste naleving van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav). In de Wet arbeid vreemdelingen staan de regels voor het laten werken van mensen met een niet-Nederlandse nationaliteit: ‘vreemdelingen’. De werkgever moet bijvoorbeeld beschikken over een geldige werkvergunning (tenzij de intermediair hier al aantoonbaar over beschikt) en de identiteit van de werknemer controleren. Iedere werkgever is dus verantwoordelijk voor de juiste naleving van de Wet arbeid vreemdelingen. Aan elke werkgever kan dan ook een boete worden opgelegd als ergens in de keten van werkgevers de Wav wordt overtreden.

Dat betekent dat je je bewust moet zijn van een aantal zaken:

1. Opdrachtgevers zullen een Waadi-check doen voor ze met je in zee gaan

Wanneer een opdrachtgever via jouw uitzendbureau arbeidskrachten wilt inhuren, zal je altijd nader onder de loep genomen worden. Je dient dus wel een volwaardige registratie te hebben in het handelregister van de Kamer van Koophandel. Deze check is de zogeheten Waadi-check.

2. Wees eerlijk en transparant

In Nederland streven we ernaar om eerlijke arbeid te faciliteren. Dit kunnen we niet vaak genoeg benoemen. Neem als uitzendondernemer (en opdrachtgever) je verantwoordelijkheid en zorg ervoor dat buitenlandse uitzendkrachten met gelijke rechten worden behandeld. Dit betekent dus ook dat deze arbeidsmigranten minstens het minimumloon moeten ontvangen.

3. Goede arbeidsomstandigheden

Zorg voor goede arbeidsomstandigheden en eerlijk werk. Blijk je als uitzendbureau in gebreke te zijn afdragen van premies en belastingen, dan kunnen er grote boetes worden uitgedeeld.

Als uitzendbureau starten met werving & selectie van arbeidsmigranten

Een goede uitzendondernemer werkzaam bij een uitzendbureau zorgt voor een goede voorbereiding. Bij de werving van arbeidsmigranten geldt dit nog meer. Sla daarom vooraf een partner in de armen die je helpt met het nadenken over huisvesting, integratie, arbeidsvoorwaarden en wet- en regelgeving.

Stap 1: Is er een tewerkstellingsvergunning nodig?

Er is namelijk nogal een verschil of je iemand van binnen de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland zoekt, of van erbuiten. De EER bestaat uit alle EU-landen, plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.

Stap 2. Check hoeveel kennis je hebt van huisvesting, vervoer en levensonderhoud

De uitzendbranche heeft een aparte regelgeving voor buitenlandse medewerkers, namelijk de ET-regeling (waarbij ET staat voor extraterritoriaal). Dit is een regeling waar zowel medewerkers als ondernemers enorm van kunnen profiteren. Helaas is het wel lastige materie en de voorwaarden zijn onduidelijk, maar wij leggen het je haarfijn uit in jipen-janneketaal.

De ET-regeling is een fiscale regeling die het mogelijk maakt om werknemers die in het buiteland wonen en tijdelijk in Nederland komen werken, een belastingvrije vergoeding te geven voor extra kosten die zij maken. Dit omdat ze waarschijnlijk in het thuisland minder voor bepaalde zaken hoeven te betalen. In de CAO voor Uitzendkrachten is het mogelijk gemaakt dat een uitzendbureau en een uitzendkracht afspraken maken om een deel van het loon in te ruilen voor een vergoeding van ET-kosten. Een uitzendkracht ziet dan af van een stukje belast loon en krijgt in ruil daarvoor een belastingvrije vergoeding.

Stap 3. Werven via verschillende (online) kanalen

Wat je in de markt ziet is dat grote uitzendbureaus vaak eigen vestigingen in andere landen hebben. Via die kantoren regelen ze de werving in het buitenland. Of ze werken samen met betrouwbare buitenlandse recruiters. Vaak hebben grotere uitzenders ook al langer arbeidsmigranten voor zich werken, waardoor ze krachten uit hún netwerk kunnen werven. Mocht je juist net willen starten dan kan je uitwijken naar de volgende kanalen:

 • Universiteiten of banenbeurzen (en banenmarkten)
 • Online jobboards
 • Social media en job marketing

 

Let wel op! Een belangrijke voorwaarde om te kunnen voldoen aan de gemaakte afspraken met de Belastingdienst is dat de uitzendkracht is geworven via een buitenlandse vestiging van jouw (uitzend)onderneming of via een buitenlands wervingskantoor. Dit dien je tevens te kunnen aan tonen middels een wervingslijst. Meer weten? Lees dan meer over de aandachtspunten ten behoeve van de ET-regeling.

Als uitzendbureau starten met arbeidsmigranten bemiddelen? Wij helpen graag.

Klinkt deze materie behoorlijk ingewikkeld? Dan kunnen wij je verder helpen. Schakel  hulp in van DIRECT Payrolling & Staffing. Gezien het feit er jaarlijks veel veranderingen in wet- en regelgeving plaatsvinden, kan juridisch werkgeverschap een lastig punt voor je worden.  Zorg bij dit spannende traject dat je goed geïnformeerd bent. Onze experts nemen je graag gedurende het opzetten van jouw arbeidsmigranten bemiddelingstraject mee aan de hand.  Alle zorgen rondom het hebben van personeel, waaronder je (loon)administratie voeren en juridische conflicten koop je gemakkelijk af bij ons.

DIRECT Payrolling & Staffing is expert in het toepassen van de ET-regeling, wij doen dit voor veel van onze klanten. De voordelen?

 • Wij bieden de ET-regeling aan;
 • Bied je jouw werknemers huisvesting aan? Wij verrekenen dit met de werknemer op de loonstrook;
 • Onze contracten zijn in diverse talen vertaald zoals Engels, Duits, Pools, Bulgaars en Roemeens.
 • Hidden

  Marketinginformatie

 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
Back To Top