skip to Main Content
Snel en professioneel Binnen 24 uur op contract Kundige HR-adviseurs Maatwerk oplossingen
ET-regeling: Complexe Materie Helder Uitgelegd

ET-regeling: complexe materie helder uitgelegd

Laatste update op 20 juli 2020 om 08:08 am
Leestijd: 3 minuten

De ET-regeling, waarbij ET staat voor extraterritoriaal, is een voor de uitzendbranche in het leven geroepen belastingregeling voor arbeidsmigranten; in het buitenland wonende medewerkers die tijdelijk in Nederland werken. De regeling is dermate complex dat veel ondernemers er geen gebruik van maken. Zonde, want ze kunnen er wel degelijk voordeel bij hebben. Vandaar dat we hier proberen de regeling zo begrijpelijk mogelijk te maken.

Arbeidsmigranten hebben te maken met bijvoorbeeld dubbele woonlasten en extra reiskosten. Met de ET-regeling worden deze medewerkers daarin deels tegemoetgekomen. Ze kunnen een deel van hun fiscaal belast loon afstaan tegen verkrijging van een bedrag aan onbelaste vergoeding van die kosten. Eenvoudiger gesteld: de werkgever houdt een deel van het brutoloon in dat vervolgens netto aan de medewerker wordt uitgekeerd en hij of zij een hoger nettoloon overhoudt.

Extra kostenbesparing

Het zit als volgt in elkaar: er wordt 81% van het brutoloon uitgeruild, dat vervolgens als 100% nettoloon wordt betaald. Het gaat bij de ET-regeling om drie componenten die je bruto mag uitruilen en netto mag vergoeden: reiskosten, dubbele huisvestingskosten en kosten voor het levensonderhoud. Het is overigens niet alleen de werknemer in kwestie die daar garen bij spint: omdat er wordt uitgeruild op het brutoloon, zijn de werkgeverslasten in verhouding lager. Met andere woorden: de ET-regeling levert de werkgever dus ook een extra kostenbesparing op. Een en ander betekent vanzelfsprekend wel dat er aan de ET-regeling de nodige voorwaarden verbonden zijn.

Voorwaarden

  • Werkgevers die gebruik willen maken van de regeling, moeten dit vooraf schriftelijk vastleggen in de uitzendovereenkomst van de medewerker.
  • De uitruil van het loon moet op de loonstrook van de medewerker vermeld worden.
  • Bij uitruil van loon moet rekening gehouden worden met dwingendrechtelijke bepalingen.
  • Uitruil van loon is alleen toegestaan als dat fiscaal toelaatbaar is. Het loon mag na de uitruil niet lager zijn dan het wettelijk minimumloon.
  • De uitruil mag alleen over het loon, de bovenwettelijke vakantiedagen en toeslagen voor overwerk en onregelmatigheid, dus níet over wettelijke vakantiedagen en feestdagen.
  • De uitruil van het loon, de bovenwettelijke vakantiedagen en toeslagen, mogen niet meer zijn dan 30% van het feitelijk loon.
  • De vrije/onbelaste vergoeding is beperkt tot daadwerkelijke ET-kosten.
  • Over het uitgeruilde deel van het loon bouwen medewerkers geen reserveringen op (vakantietoeslag, vakantiedagen, feestdagen en kort verzuim). Uiteraard worden die wel opgebouwd over het verlaagde brutoloon.
  • Het uitgeruilde loon heeft geen invloed op de grondslag van het overwerkloon en de toeslag voor onregelmatige werktijden.
  • Het uitgeruilde loon en de waarde van de bovenwettelijke vakantiedagen die worden uitgeruild volgens de ET-regeling (onbelaste vergoeding) staat voor maximaal 81%. Oftewel: het loon en de bovenwettelijke vakantiedagen die worden uitgeruild, zijn 81% van het werkelijke ET-bedrag. Dit geldt niet voor overwerkloon en de toeslag voor onregelmatige werktijden.

Voorbeeldberekening

Om aan te geven hoe de uitruil berekend wordt, gaan we uit van een Poolse medewerker die tijdelijk in Nederland woont en werkweken van 38 uur maakt tegen een uurloon van € 13,-. Zijn brutoloon is daarmee € 494,- per week. De werkelijke ET-kosten, het bedrag dus dat de werkgever wil vergoeden, is € 153,-. Omdat het maximaal uit te ruilen bedrag gelijkstaat aan 81% van de werkelijke ET-kosten, bedraagt de uitruil € 153,- x 0,81 (=81%), oftewel € 123,93.

Vervolgens moet er gecontroleerd worden of hiermee wel voldaan wordt aan de voorwaarde dat de uitruil niet hoger mag zijn dan 30% van het feitelijke loon. Op het genoemde weekloon van € 494,00 gaat het dan om € 148,20. Met een uitruil van € 123,93, zitten we in dit geval dus € 24,27 onder de 30%. Tot slot moeten we controleren of er met deze uitruil genoeg brutoloon overblijft (de grens van het wettelijk minimumloon mag niet overschreden worden).

De Poolse medewerker in kwestie heeft een uurloon van € 13,-, terwijl het minimumloon € 9,82 bedraagt. Een verschil dus van € 3,18. Maal 38 uur komt dat neer op een maximaal uit te ruilen bedrag van € 120,84. Dat zou dus € 3,09 teveel zijn. Wanneer de hier genoemde werknemer ook bovenwettelijke vakantiedagen heeft opgebouwd, wat in de meeste gevallen wel van toepassing is, kan die € 3,09 daarmee afgedekt worden. Hiermee zou de beoogde uitruil dus mogelijk zijn.

Samengevat komt het in deze berekening hier op meer dat het brutoloon nu verlaagd is met maximaal € 123,93. Het netto bedrag dat overblijft, wordt verhoogd met de netto vergoeding volgens de ET-regeling; in dit geval dus € 153,-. Het nieuwe loon van de arbeidsmigrant komt dus netto hoger uit.

Uitbesteden

Uitzendbureaus die veel met buitenlandse werknemers werken en gebruik willen maken van de ET-regeling, wordt met het oog op de complexiteit van de regeling, steevast geadviseerd om de personeelsadministratie (deels) uit te besteden aan een professionele partij met verstand van zaken.

Bel voor meer informatie met DIRECT Payrolling & Staffing: 026 – 200 56 66.

In contact komen?

Laat je gegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Back To Top