Skip to content
Snel en professioneel Binnen 24 uur op contract Kundige HR-adviseurs Maatwerk oplossingen
et-regeling

ET-regeling: complexe materie helder uitgelegd

Laatste update op 6 oktober 2022 om 01:20 pm
Leestijd: 7 minuten

De ET-regeling (waarbij ET staat voor extraterritoriaal) is een voor de uitzendbranche in het leven geroepen belastingregeling voor arbeidsmigranten; in het buitenland wonende medewerkers die tijdelijk in Nederland werken. De regeling is dermate complex dat veel ondernemers er geen gebruik van maken. Zonde, want ze kunnen er wel degelijk voordeel bij hebben. Vandaar dat we hier proberen de regeling zo begrijpelijk mogelijk te maken. In dit blog leggen we je haarfijn uit wat de ET-regeling inhoudt en waar je precies op moet letten. Uiteraard kunnen we je altijd nog vrijblijvend advies en informatie geven als je dat wenst.

Navigeer snel naar

Wat is de ET-regeling?

De ET-regeling is een lastige materie met de nodige onduidelijkheden. En ook de nodige risico’s. ET staat voor ‘extraterritoriaal’. De ET-regeling is een fiscale regeling bedoeld voor werknemers die in het buitenland wonen en tijdelijk in Nederland komen werken. Met deze regeling kunnen zij een belastingvrije vergoeding krijgen voor extraterritoriale kosten (ET-kosten). Dat zijn extra kosten die gemaakt worden door de werknemer, in verband met het verblijf in Nederland en het reizen van en naar het land van herkomst.

Sectoren met veel tijdelijke arbeidsmigranten

In de sectoren waar tijdelijke arbeidsmigranten werkzaam zijn kun je de ET-regeling tegenkomen. Denk aan de bouw, land- en tuinbouw, metaal, distributie, vlees en verpakkingsindustrie. Vooral in de scheepsbouw, installatie en infra komt gebruik van de ET-regeling veel voor. In deze sectoren worden op grote schaal buitenlandse werknemers ingezet en er werken steeds minder Nederlandse werknemers. Arbeidsmigranten hebben te maken met bijvoorbeeld dubbele woonlasten en extra reiskosten. Met de ET-regeling worden deze medewerkers daarin deels tegemoetgekomen. Ze kunnen een deel van hun fiscaal belast loon afstaan tegen verkrijging van een bedrag aan onbelaste vergoeding van die kosten. Eenvoudiger gesteld: de werkgever houdt een deel van het brutoloon in dat vervolgens netto aan de medewerker wordt uitgekeerd en hij of zij een hoger nettoloon overhoudt.

Minigids: De ET-regeling

In deze mini-gids zoomen we in op het principe van het correct toepassen van de ET-regeling. We zullen stilstaan bij de voorwaarden waar je aan dient te voldoen om in aanmerking te komen, welke onderdelen uitgeruild mogen worden én hoe je een juiste kostenbesparing berekening kunt maken.

Mock up gids ET-regeling
 • Wat houdt de ET-regeling precies in?
 • Hoe gaat de ET-regeling precies in z’n werk?
 • Voor welke kosten mag worden uitgeruild?

ET voorbeeld om het makkelijk(er) te maken

In de uitzendbranche wordt steeds vaker gewerkt met de ET-regeling. Uitzendbureaus die werken met arbeidsmigranten kunnen samen met de uitzendkracht gebruik maken van de ET-regeling. De werkgever en de werknemer zijn in staat om afspraken te maken om een deel van het brutoloon in te ruilen voor een vergoeding van de ET-kosten. Op dat moment ziet de flexkracht dus af van een deel van het brutoloon en krijgt in ruil daarvoor een belastingvrije vergoeding van de ET-kosten. Op die manier blijft er netto meer over voor de flexwerker. Voor al deze kosten geldt dat deze werkelijk moeten zijn gemaakt. Dit moet in de administratie worden opgenomen en worden bijgehouden. Omdat het gaat om extra kosten voor tijdelijk werk in Nederland, is de termijn die geldt voor het onbelast vergoeden van deze kosten 5 jaar.

ET-regeling is een extra kostenbesparing

Het zit als volgt in elkaar: er wordt 81% van het brutoloon uitgeruild, dat vervolgens als 100% nettoloon wordt betaald. Het gaat bij de ET-regeling om drie componenten die je bruto mag uitruilen en netto mag vergoeden: reiskosten, dubbele huisvestingskosten en kosten voor het levensonderhoud. Het is overigens niet alleen de werknemer in kwestie die daar garen bij spint: omdat er wordt uitgeruild op het brutoloon, zijn de werkgeverslasten in verhouding lager. Met andere woorden: de ET-regeling levert de werkgever dus ook een extra kostenbesparing op. Een en ander betekent vanzelfsprekend wel dat er aan de ET-regeling de nodige voorwaarden verbonden zijn.

1. Reiskosten

De reiskosten zijn het eerste deel van de ET-regeling. Een flexkracht heeft het recht om, bijvoorbeeld om de vier werken, zijn thuisland te bezoeken. De uitzendkracht heeft daardoor extra reiskosten. De reiskostenvergoeding kan vervolgens wekelijks worden uitgeruild.

2. Huisvesting

De tweede component betreft dubbele huisvestingskosten. Bij de ET-uitruil komt huisvesting uitgebreid aan bod. Een flexkracht heeft twee woningen en daardoor dubbele lasten. Het vaste woonadres in het thuisland en het tijdelijke woonadres in Nederland. Als werkgever mag je daarom de kosten van de huisvesting inhouden op het loon. De kosten voor de dubbele huisvesting mag je alleen inhouden op het loon als de huisvesting SNF gecertificeerd is.

3. Levensonderhoud

Het laatste onderdeel is het onderwerp levensonderhoud. Dit onderwerp betreft de extra uitgaven van levensonderhoud. Het leven in Nederland is in vergelijking met omringende (Oost Europese landen) duurder. De verhoudingen kunnen hierdoor totaal verschillen. Dankzij de ET-regeling kunnen deze kosten gedeeltelijk worden gecompenseerd. De overheid berekent elk jaar het maximale uit te ruilen bedrag per week per land.

Arbeidsbemiddeling van buitenlandse flexkrachten met een groot kostenvoordeel.

De ET uitruil in uitgelegd in rekenvoorbeeld

Stel je voor: je past de ET-regeling toe voor twee Hongaarse arbeidsmigranten. Je betaalt ze 15 euro bruto per uur; een bruto weekloon van 600 euro. Zij maken extra kosten voor dubbele huisvesting (in Hongarije en in Nederland) en hebben tijdelijk hogere kosten voor levensonderhoud. Die gezamenlijke kosten, voor het gemak 100 euro per week, mag je in dit geval volledig uitruilen. De Hongaarse werknemers krijgen 100 euro vergoed en hoeven niet over het volledige weekloon van 600 euro belasting te betalen, maar over het loon dat overblijft ná het uitruilen van de kosten. In dit voorbeeld zouden ze over 519 euro belasting betalen. En de lagere belastingkosten leiden in dit geval tot meer nettoloon.

DIRECT Payrolling & Staffing maakt de ET-regeling inzichtelijk voor je.

Dit zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de ET-regeling

Het uitruilen van het brutoloon volgens de ET regeling is aan een aantal voorwaarden gebonden. Wij hebben de belangrijkste voorwaarden hieronder voor je opgesomd.

 • Werkgevers die gebruik willen maken van de regeling, moeten dit vooraf schriftelijk vastleggen in de uitzendovereenkomst van de medewerker.
 • De uitruil van het loon moet op de loonstrook van de medewerker vermeld worden.
 • Bij uitruil van loon moet rekening gehouden worden met dwingendrechtelijke bepalingen.
 • Uitruil van loon is alleen toegestaan als dat fiscaal toelaatbaar is. Het loon mag na de uitruil niet lager zijn dan het wettelijk minimumloon.
 • De uitruil mag alleen over het loon, de bovenwettelijke vakantiedagen en toeslagen voor overwerk en onregelmatigheid, dus níet over wettelijke vakantiedagen en feestdagen.
 • De uitruil van het loon, de bovenwettelijke vakantiedagen en toeslagen, mogen niet meer zijn dan 30% van het feitelijk loon.
 • De vrije/onbelaste vergoeding is beperkt tot daadwerkelijke ET-kosten.
 • Over het uitgeruilde deel van het loon bouwen medewerkers geen reserveringen op (vakantietoeslag, vakantiedagen, feestdagen en kort verzuim). Uiteraard worden die wel opgebouwd over het verlaagde brutoloon.
 • Het uitgeruilde loon heeft geen invloed op de grondslag van het overwerkloon en de toeslag voor onregelmatige werktijden.
 • Het uitgeruilde loon en de waarde van de bovenwettelijke vakantiedagen die worden uitgeruild volgens de ET-regeling (onbelaste vergoeding) staat voor maximaal 81%. Oftewel: het loon en de bovenwettelijke vakantiedagen die worden uitgeruild, zijn 81% van het werkelijke ET-bedrag. Dit geldt niet voor overwerkloon en de toeslag voor onregelmatige werktijden.

Dit zijn de voor- en nadelen van de ET-regeling

De ET-regeling kent zo z’n voor- en nadelen. Zowel voor de buitenlandse flexwerker alsmede de werkgever.

De voordelen van de ET-regeling

 • De buitenlandse flexkracht houdt netto meer loon over. Dit komt omdat je over het uitgeruilde loon geen inkomstenbelasting hoeft te betalen
 • De werkgeverslasten zijn in verhouding lager, omdat er wordt uitgeruild op het brutoloon

De nadelen van de ET-regeling

 • Flexwerkers zullen lagere sociale premies kunnen opbouwen
 • Flexwerkers zullen tevens geen reserveringen over het uitgeruilde deel van hun loon opbouwen
 • Flexwerkers bouwen tot slot ook geen pensioen over het uitgeruilde deel van het salaris

Voorbeeld kostenbesparing met de ET-regeling voor één medewerker

ET niet toegepast ET toegepast
Bruto uurloon €13,50 €13,50
Aantal uren per week 40 40
Weekloon €540,00 €540,00
Uitruil N.v.t. €92,34
SVW €540,00 €447,66
Integrale kostprijs €923,38 €777,01
Vergoeding ET N.v.t. €114,00
Kostprijs per week €923,38 €891,01
Kostprijs factor 1,7100 1,6500
Je bespaart per medewerker 0% = €0,00 3,5% = €32,37

Voorbeeldberekening ET-regeling toepassing

Om aan te geven hoe de uitruil berekend wordt, gaan we uit van een Poolse medewerker die tijdelijk in Nederland woont en werkweken van 38 uur maakt tegen een uurloon van € 13,-. Zijn brutoloon is daarmee € 494,- per week. De werkelijke ET-kosten, het bedrag dus dat de werkgever wil vergoeden, is € 153,-. Omdat het maximaal uit te ruilen bedrag gelijkstaat aan 81% van de werkelijke ET-kosten, bedraagt de uitruil € 153,- x 0,81 (=81%), oftewel € 123,93.

Vervolgens moet er gecontroleerd worden of hiermee wel voldaan wordt aan de voorwaarde dat de uitruil niet hoger mag zijn dan 30% van het feitelijke loon. Op het genoemde weekloon van € 494,00 gaat het dan om € 148,20. Met een uitruil van € 123,93, zitten we in dit geval dus € 24,27 onder de 30%. Tot slot moeten we controleren of er met deze uitruil genoeg brutoloon overblijft (de grens van het wettelijk minimumloon mag niet overschreden worden).

De Poolse medewerker in kwestie heeft een uurloon van € 13,-, terwijl het minimumloon € 9,82 bedraagt. Een verschil dus van € 3,18. Maal 38 uur komt dat neer op een maximaal uit te ruilen bedrag van € 120,84. Dat zou dus € 3,09 teveel zijn. Wanneer de hier genoemde werknemer ook bovenwettelijke vakantiedagen heeft opgebouwd, wat in de meeste gevallen wel van toepassing is, kan die € 3,09 daarmee afgedekt worden. Hiermee zou de beoogde uitruil dus mogelijk zijn.

Samengevat komt het in deze berekening hier op neer dat het brutoloon nu verlaagd is met maximaal € 123,93. Het netto bedrag dat overblijft, wordt verhoogd met de netto vergoeding volgens de ET-regeling; in dit geval dus € 153,-. Het nieuwe loon van de arbeidsmigrant komt dus netto hoger uit.

Buitenlandse werknemers? Wij helpen je graag!

Uitzendbureaus die veel met buitenlandse werknemers werken en gebruik willen maken van de ET-regeling, wordt met het oog op de complexiteit van de regeling, steevast geadviseerd om de personeelsadministratie (deels) uit te besteden aan een professionele partij met verstand van zaken. Het is goed te weten dat de experts binnen DIRECT Payrolling & Staffing de nodige kennis van zaken hebben als het gaat om buitenlandse flexwerkers en de ET-regeling. We adviseren je om die reden eens contact met een van onze adviseurs op te nemen. Mocht je naar aanleiding van dit blog praktische vragen hebben, dan plannen we graag een vrijblijvend adviesgesprek met je in.

 • Hidden

  Marketinginformatie

 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
Back To Top