Skip to content
Snel en professioneel Binnen 24 uur op contract Kundige HR-adviseurs Maatwerk oplossingen

Wat te doen bij onwerkbaar weer per 1 januari 2022?

Leestijd: 3 minuten

Eerder dit jaar hebben de NBBU en ABU de nieuwe cao’s gewijzigd én bekendgemaakt. Dit moment, in oktober 2021, was tevens het startpunt van een overgangsperiode van drie maanden waarin je als uitzender de mogelijkheid werd geboden je overeenkomsten tot in detail ‘cao-proof’ te krijgen. Per 1 januari 2022 aanstaande treden de nieuwe cao-afspraken in werking.

In dit artikel brengen we graag het onwerkbaar weer expliciet onder de aandacht. Wanneer jouw medewerkers hun werk niet kunnen verrichten door het weer spreken we van onwerkbaar weer. En gezien het feit we ons middenin de winterperiode bevinden hebben we, meer dan ooit, te maken met winterse weersomstandigheden.

Wat betekent onwerkbaar weer?

Het kan voorkomen dat bij extreem weer jouw organisatie stil komt te liggen. Dit kan bijvoorbeeld komen door sneeuw, strenge vorst of hoogwater. Mocht het zo zijn dat er een direct verband te leggen is tussen het stilleggen van het werk en het extreme weer, dan kunnen jouw medewerkers mogelijk in aanmerking komen voor een WW-uitkering. In de cao staat of én wanneer jouw organisatie in aanmerking komt voor deze regeling.

De eisen die gesteld worden door het UWV

Het UWV stelt meerdere voorwaarden om in aanmerking te komen. In ieder geval dient er een direct verband te moeten zijn tussen het werk en het extreme weer, wil het mogelijk zijn om een tijdelijke WW-uitkering aan te kunnen vragen voor onwerkbaar weer.

In de eerste dagen gelden er wachtdagen. Hoeveel wachtdagen er van toepassing zijn, is afhankelijk van het weer.

Hieronder een opsomming van de wachtdagen per situatie:

  • Bij vorst, ijzel óf sneeuwval gelden er 2 wachtdagen per winterseizoen (1-11 tot en met 31-03)
  • Bij langdurige regen gelden er 19 wachtdagen per kalenderjaar
  • Bij overige situaties gelden er 2 wachtdagen

 

Uiteraard stelt het UWV daarnaast ook dat er alles aan gedaan moet zijn om te voorkomen dat het werk stopt.

Ons advies bij onwerkbaar weer

Wanneer jouw medewerkers hun werk niet kunnen verrichten door het weer spreken we van onwerkbaar weer. Indien de uitzendkracht een overeenkomst heeft met een loondoorbetalingsplicht behoudt de uitzendkracht het recht op zijn/haar loon. Als de opdrachtgever waar de uitzendkracht werkzaam is een beroep kan doen op de door de overheid vastgestelde ‘Regeling onwerkbaar weer’, dan kan de uitzendonderneming ervoor kiezen deze regeling ook toe te passen op de uitzendkracht, met inachtneming van de volgende voorwaarden:

A. ) Een beroep op de Regeling onwerkbaar weer is alleen mogelijk voor uitzendkrachten met een uitzendovereenkomst voor bepaalde en onbepaalde tijd met een vaste arbeidsomvang en waarbij een loondoorbetalingsplicht geldt. Ten aanzien van deze uitzendkrachten geldt dat de loondoorbetalingsplicht komt te vervallen als zij vanwege onwerkbaar weer hun werkzaamheden niet meer kunnen uitvoeren en er door de werkgever rechtmatig een beroep wordt gedaan op de Regeling onwerkbaar weer.

B. ) De definitie van onwerkbaar weer en alle andere voorwaarden omtrent onwerkbaar weer die bij de opdrachtgever gelden, worden voor zover van toepassing, door de uitzendonderneming op gelijke wijze toegepast op de uitzendkracht.

C. ) De uitzendonderneming dient ook -voor het overige- te voldoen aan de in de Regeling onwerkbaar weer opgenomen voorwaarden.

D. ) Als de uitzendkracht gedurende de periode van onwerkbaar weer,  waarbij hij zijn werkzaamheden niet kan uitvoeren, wordt doorbetaald door de werkgever op grond van de wettelijke loondoorbetalingsplicht, de toepasselijke wachtdagen dan wel op grond van uren waarvoor de werkgever een WW-uitkering ontvangt voor onwerkbaar weer, tellen deze uren mee als zijnde gewerkte uren.

E. ) Op elke dag waarop niet kan worden gewerkt als gevolg van onwerkbaar weer, meldt de uitzendonderneming aan de uitzendkracht (I) voor welk aantal arbeidsuren (II), op welke werklocatie, (III) voor welk tijdvak van de dag de arbeid niet kan worden verricht, (IV) alsmede de reden voor het niet kunnen verrichten van de arbeid en (V) dat van het onwerkbare weer melding is gedaan bij UWV.

F. ) Als de werkgever een WW-uitkering voor de uitzendkracht ontvangt van het UWV, wordt deze uitkering door de werkgever aangevuld tot 100% van het naar tijdsruimte vastgestelde loon. In dit artikel wordt onder het naar tijdsruimte vastgestelde loon verstaan het feitelijk loon aangevuld met in ieder geval toeslagen (zoals bedoeld in artikel 16 lid 1 sub c.), adv-compensatie in geld (zoals bedoeld in artikel 16 lid 1 sub b.), wachtdagcompensatie en overige vergoedingen, die de uitzendkracht op grond van de cao-beloning of de inlenersbeloning zou hebben verdiend als er geen onwerkbaar weer zou zijn geweest. Onder de hier bedoelde vergoedingen vallen geen kostenvergoedingen.

Op de site van de NBBU kun je de complete cao in vier talen downloaden. Ook de handige cao-app is hier beschikbaar.

Back To Top