Skip to content
Snel en professioneel Binnen 24 uur op contract Kundige HR-adviseurs Maatwerk oplossingen
Prinsjesdag 2022_begroting_flex

Prinsjesdag 2022: De belangrijkste kabinetsplannen op een rij

Leestijd: 4 minuten

Ieder jaar maakt het kabinet een begroting. Ook wel de Rijksbegroting genoemd. Hierin staat hoeveel geld de regering krijgt, uitgeeft en aan welke dingen. 2023 zal in het teken staan voor extra steun en voor een goede toekomst van Nederland. De voorstellen hebben een beoogde ingangsdatum van 1 januari 2023, tenzij expliciet een andere datum wordt vermeld. In dit blog besteden wij daarnaast ook expliciet aandacht aan enkele wijzigingen die reeds zijn aangenomen en aan arbeidsmarktontwikkelingen.

Wij zetten de meest relevante plannen met betrekking tot de arbeidsmarkt op een rij.

Navigeer snel naar

Verhoging minimumloon

Een van de belangrijkste maatregelen voor verbetering van de koopkracht van mensen met lage inkomens is dat het minimumloon per 1 januari 2023 met 10,15% omhoog gaat.

Verplichte certificering bij uitleen arbeidskrachten

Om misstanden in de uitzendbranche tegen te gaan, werkt het kabinet toe naar een verplicht certificeringsstelsel voor uitzendbureaus. Om een certificaat te krijgen, moet een uitzendbureau zich aan de regels houden. Dit brengt met zich mee dat uitzendbureaus worden gecontroleerd op bijvoorbeeld betaling van het juiste loon en het op juiste wijze doen van belastingaangifte. Daarnaast moeten uitzendbureaus een verklaring omtrent het gedrag (vog) hebben, een waarborgsom van € 100.000 betalen en gecertificeerde huisvesting kunnen aanbieden. Het wetsvoorstel zal naar verwachting begin 2023 bij de Tweede Kamer worden ingediend.

Afschaffing oproepcontracten

Het kabinet heeft verschillende wetsvoorstellen in voorbereiding inzake de bescherming van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. In de hoofdlijnenbrief (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) van medio 2022 met betrekking tot de arbeidsmarkt is daarom aangekondigd dat het kabinet meer zekerheid wil bieden aan werknemers met flexibele contracten. Het kabinet geeft aan dat structureel werk in principe wordt georganiseerd op basis van arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd (met uitzondering van scholieren en studenten). Het kabinet verwacht hiermee in principe oproepcontracten, zoals nulurencontracten en min-maxcontracten, af te schaffen. Deze oproepcontracten moeten vervangen worden door basiscontracten, die nog uitgewerkt moeten worden door het kabinet en de sociale partners.

Belastingtarieven en heffingskortingen

Per 1 januari 2023 wordt het tarief van de eerste schijf met 0,14% verlaagd. Het in 2022 geldende toptarief van 49,50% blijft in 2023 ongewijzigd.

De tarieven voor werknemers die in 2023 nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken (in 2023: 66 jaar en 10 maanden) zullen als volgt zijn:

Bij een belastbaar loon van meer dan Maar niet meer dan Belastingstarief Premies volksverzekeringen Gecombineerd tarief
€ 37.149 9,28% 27,65% 36,93%
€ 37.149 € 73.031 36,93% 36,93%
€ 73.031 49,50% 49,50%

De maximale algemene heffingskorting wordt ten opzichte van 2022 verhoogd met € 182 tot € 3.070. De hoogte van de algemene heffingskorting is afhankelijk van het inkomen. Vanaf een inkomen van € 22.660 bouwt de algemene heffingskorting af.

De arbeidskorting

De maximale arbeidskorting per 1 januari 2023 is € 5.052. De hoogte van de arbeidskorting is afhankelijk van het inkomen. Tot een arbeidsinkomen van € 37.626 loopt de arbeidskorting op naarmate het inkomen hoger is. Vanaf een arbeidsinkomen van € 37.626 bouwt de arbeidskorting af (het afbouwpunt van de arbeidskorting is gekoppeld aan het WML en is pas definitief na vaststelling van het WML in november 2022).

Loondoorbetaling bij ziekte

Het kabinet stelt voor dat re-integratie van werknemers zich in het tweede ziektejaar zou moeten richten op het tweede spoor (begeleiding naar passend werk bij een andere werkgever), tenzij de werkgever na overleg met de bedrijfsarts en werknemer besluit om het eerste spoor te blijven volgen. Dit moet de werkgever meer zekerheid bieden over het inzetten van de medeweker of een vervanger.

Wet tegemoetkomingen loondomein

Daarnaast heeft het kabinet een wetsvoorstel in voorbereiding met betrekking tot wijzigingen in de systematiek van de loonkostenvoordelen. De verwachte ingangsdatum hiervan is 1 januari 2025. Verschillende loonkostenvoordelen worden overdraagbaar aan een nieuwe werkgever als de looptijd van de doelgroep verklaring nog niet is verstreken. Het loonkostenvoordeel bij herplaatsen van arbeidsgehandicapte werknemers wordt herzien en wordt voor meer werkgevers beschikbaar. Daarnaast zal het lage-inkomsensvoordeel (LIV) per 1 januari 2025 afgeschaft worden.

De reiskostenvergoeding en thuiswerkvergoeding

In het Belastingplan 2023 wordt voorgesteld het bedrag van 0,19 euro per 1 januari 2023 te verhogen tot 0,21 euro per kilometer. Verder wordt in het Belastingplan 2023 voorgesteld om het bedrag per 1 januari 2024 verder te verhogen tot 0,22 euro per kilometer. De thuiswerkvergoeding wordt niet besproken in het Belastingplan 2023. Deze zal naar verwachting per 1 januari 2023 worden verhoogd tot 2,13 euro per dag, namelijk ter correctie van de inflatie. Hierover hoeven werkgevers geen loonbelasting te betalen. Ook als werknemers een deel van de dag thuiswerken mogen bedrijven hen 2,13 euro belastingvrij geven.

Scholing en ontwikkeling

Het kabinet wil de leer- en ontwikkelcultuur op de werkvloer versterken. Daarom stelt het kabinet de komende jaren 200 miljoen euro per jaar beschikbaar voor de Stimulering Arbeidspositie (STAP) subsidieregeling, specifiek bedoeld voor mensen met maximaal MBO-4 diploma. Zo wil het kabinet de leer- en ontwikkelcultuur op de werkvloer versterken en meer maatwerk mogelijk maken.

Duurzame inzetbaarheid

Werknemers kunnen via praktijkleren in het mbo bij- of omgeschoold worden. Zo kunnen ze hun duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt verbeteren. Met de Subsidieregeling praktijkleren kunnen werkgevers een vergoeding krijgen voor het realiseren van de benodigde leerbaan. Voor 2023 was al 9 miljoen euro beschikbaar om werkgevers achteraf voor deze kosten te vergoeden. Hieraan is nog 7,5 miljoen euro toegevoegd voor de verlengde aanpak in 2023.

Veilig werken

In 2023 treedt de Regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB) in werking. (Ex)werknemers die door hun werk met gevaarlijke stoffen een ernstige beroepsziekte hebben opgelopen krijgen een eenmalige tegemoetkoming. In 2022 rondt de SER een onderzoek af over een nieuw proces voor het vaststellen van haalbare grenswaarden voor gevaarlijke stoffen. Een geschikte meetmethode zorgt voor grenswaarden waarmee bedrijven kunnen zorgen voor een veilige en gezonde werkplek.

Meer weten?

Mocht je naar aanleiding van deze wetswijzigingen vragen hebben, laat het ons dan gerust weten. Samen kijken we naar wat deze situatie voor jou betekent.

  • Hidden

    Marketinginformatie

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
Back To Top