Skip to content
Snel en professioneel Binnen 24 uur op contract Kundige HR-adviseurs Maatwerk oplossingen
Blog-beeld-DPR-zakelijk-social

Coronacrisis: de meest gestelde vragen

Laatste update op 22 april 2021 om 03:30 pm
Leestijd: 4 minuten

De coronacrisis leidt tot veel onzeker- en onduidelijkheid in ondernemend Nederland. Vooral uitzendondernemers en andere werkgevers zien door de bomen het bos af en toe niet meer. Brancheorganisaties, de Belastingdienst en Kamer van Koophandel worden dan ook bedolven onder de vragen. DIRECT Payrolling & Staffing stelde uit die stortvloed een selectie samen.

Een medewerker is ziek en zit in isolatie. Moet het loon dan doorbetaald worden?

Hierbij gelden de normale regels bij ziekte. Gaat het om een overeenkomst met uitzendbeding, dan geldt voor de werkgever een aanvullingsverplichting op de uitkering van de Ziektewet; bij overeenkomsten zonder uitzendbeding geldt de loondoorbetalingsplicht bij ziekte.

Een opdrachtgever stuurt mensen naar huis, maar zonder verplichting van de overheid. Hoe zit het dan met de loondoorbetaling?

Wanneer het om een overeenkomst met uitzendbeding gaat, eindigt die in dit geval van rechtswege doordat de opdrachtgever de terbeschikkingstelling beëindigt. Bij overeenkomsten zonder uitzendbeding met uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht, is er geen recht op loondoorbetaling. Daarbij dienen wel de regels voor oproepovereenkomsten (termijn van vier dagen) in acht genomen te worden. Wanneer het om een overeenkomst met loondoorbetaling gaat, behoudt de werknemer vanzelfsprekend zijn recht op loon over zijn contracturen of over de gemiddelde urenomvang indien er geen vast aantal uren overeengekomen is.

Een medewerker is niet ziek, maar zit op last van de overheid in quarantaine. Moet het loon dan doorbetaald worden?

Overeenkomsten met uitzendbeding eindigen van rechtswege doordat de medewerker niet kan werken. Vooralsnog heeft de medewerker dan geen recht op loon, behoudens een mogelijke compensatie vanuit de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW regeling). Overeenkomsten zonder uitzendbeding lopen gewoon door. Indien de loondoorbetalingsplicht is uitgesloten heeft de medewerker geen recht op loon, tenzij hij al was opgeroepen in de komende vier dagen. Bij overeenkomsten met loondoorbetaling valt de quarantaine in eerste instantie onder het risico van de werkgever echter zal ook hier mogelijk compensatie komen vanuit de NOW regeling.

En wat als een medewerker nu op eigen initiatief thuis blijft, zonder verplichting van de overheid of overleg met de werkgever?

Als een werknemer niet kan of wil werken, eindigt een overeenkomst met uitzendbeding van rechtswege, dus ook onder deze omstandigheden. Is er sprake van een overeenkomst zonder uitzendbeding met uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht, bestaat er uiteraard ook geen recht op loondoorbetaling. Het besluit om thuis te blijven valt onder de risicosfeer van de werknemer. Hetzelfde geldt ook als er sprake is van overeenkomsten mét loondoorbetaling.

Een medewerker besluit naar zijn land van herkomst te vertrekken, terwijl hij weet dat de grenzen dicht zijn. Gevolg is dat hij het werkland niet meer kan bereiken. Welke regels gelden er dan wat de loondoorbetaling betreft?

Of het nu om een overeenkomst met of zonder uitzendbeding gaat, of met of zonder loondoorbetalingsplicht; er bestaat in geen enkel geval recht op loondoorbetaling. Dit besluit valt volledig onder de risicosfeer van de werknemer.

Bedrijven van opdrachtgevers sluiten op last van de overheid waardoor de uitzendkrachten niet meer kunnen werken. Moeten de lonen dan doorbetaald worden?

Overeenkomsten met uitzendbeding eindigen. De terbeschikkingstelling door de inlener wordt tenslotte beëindigd. Omdat het werk wegvalt, is er in beginsel ook bij overeenkomsten zonder uitzendbeding met uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht geen recht op loon, tenzij de medewerker op grond van de oproepregels recht heeft op doorbetaling van de oproep. Alleen bij overeenkomsten met loondoorbetaling behoudt de medewerker zijn recht op loon waarbij ook hiervoor zal gelden dat de werkgever mogelijk een beroep kan doen op de Noodmaatregel Overbrugging en Werkbehoud (NOW regeling).

En wat wanneer een medewerker niet kan werken omdat er geen opvang geregeld kan worden voor de kinderen die gedwongen thuiszitten?

Wanneer er sprake is van een overeenkomst met uitzendbeding, kan een beroep gedaan worden op het kort verzuim/calamiteitenverlof. Dit soort verlof kan echter normaliter slechts voor enkele uren, hooguit enkele dagen van toepassing zijn. Op het moment dat de reserveringen niet meer toereikend zijn, eindigt het contract van rechtswege. De medewerker kan of wil tenslotte niet werken. Ook in het geval van overeenkomsten zonder uitzendbeding met uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht kunnen medewerkers een beroep doen op kort verzuim/calamiteitenverlof. Na afloop van dit verlof komt het niet werken in verband met gebrek aan opvang in principe voor rekening van de werknemer. Dat is echter uitzonderlijk. Werkgevers moeten samen met de werknemer op zoek naar oplossingen als (on)betaald verlof opnemen of het creëren van thuiswerkvoorzieningen. Voor overeenkomsten met loondoorbetaling gelden dezelfde regels als voor overeenkomsten zonder uitzendbeding met uitsluiting van de doorbetalingsplicht.

Welke regels gelden in geval van payrollovereenkomsten voor de loondoorbetaling?

Voor payrolloverkomsten gelden wat de doorbetaling betreft in principe dezelfde regels als hierboven uiteengezet. Of de werknemer recht houdt op loon is afhankelijk van het type overeenkomst: met of zonder loondoorbetalingsplicht.

Kunnen werkgevers hun werknemers tijdens de coronacrisis verplichten om vakantiedagen op te nemen?

Dat is in principe niet mogelijk. Werkgevers kunnen hun medewerkers uiteraard wel vragen om vakantiedagen op te nemen, maar werknemers mogen dat verzoek naast zich neerleggen.

Kunnen werkgevers tijdens de coronacrisis een streep zetten door eerder geplande vakanties van hun werknemers omdat die tot onderbezetting of andere ongewenste situaties leiden?

Dat is mogelijk, echter alleen na overleg en uitsluitend wegens gewichtige redenen. Denk daarbij als plotselinge drukte of ziekte van de vervanger van de medewerker die vakantie heeft aangevraagd.

Mogen werkgevers hun werknemers naar eventuele gezondheidsklachten vragen?

Die vraag is legitiem, net als de vraag waar werknemers met vakantie zijn geweest. Werknemers zijn echter niet tot antwoorden verplicht. Werkgevers mogen naar aanleiding van de antwoorden niet op de stoel van de arts te gaan zitten, bijvoorbeeld door op basis van de reisgegevens conclusies over individuele werknemers te trekken. Actieve voorlichting om verdere verspreiding van het virus te voorkomen, wordt uiteraard wel op prijs gesteld.

Wat houdt het Noodloket precies in en wie kunnen daar aankloppen?

Het Noodloket is een regeling voor ondernemers die hard getroffen worden door de huidige maatregelen van de overheid, denk aan de sluiting van onder andere horecabedrijven, nagelstudio’s en kapsalons. Ondernemers uit die branches kunnen er aankloppen voor een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,-. Op dit moment wordt nog volop gesleuteld aan de definitieve uitwerking van de regeling.

Wat doet de Belastingdienst voor ondernemers?

Het is momenteel mogelijk om ‘bijzonder uitstel van betaling’ aan te vragen voor belastingschulden. Zodra dat verzoek binnen is, worden de invorderingsmaatregelen gestopt. Aanvragers krijgen automatisch drie maanden uitstel van betaling. Daarnaast worden verzuimboetes achterwege gelaten of teruggedraaid. Voor verlening van uitstel van drie maanden is geen verklaring van derden nodig. Voor aanvragen van uitstel van betaling van langer dan drie maanden moet wel aanvullende informatie aangeleverd worden, bijvoorbeeld verklaringen van accountants of brancheorganisaties.

Houd onze blogs in de gaten!

De overheid wil ondernemers die door de coronamaatregelen in de financiële problemen dreigen te komen, zo goed mogelijk bijstaan. Daartoe zijn diverse regelingen in het leven geroepen die de toegang tot kredieten moeten verbeteren. In ons volgende blog gaan we verder op die regelingen in. Benieuwd naar alle blogs van DIRECT Payrolling & Staffing? Je leest ze hier terug.

Meer informatie?

Laat je gegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

  • Hidden

    Marketinginformatie

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
Back To Top