Skip to content
Snel en professioneel Binnen 24 uur op contract Kundige HR-adviseurs Maatwerk oplossingen
Blog-beeld-DPR-WAB-onduidelijkheden

NOW: de meest gestelde vragen

Laatste update op 22 april 2021 om 03:28 pm
Leestijd: 4 minuten

Zoals wij deze week al eerder meldde, kunnen ondernemers die gebruik willen maken van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) zich vanaf maandag 6 april (onder voorbehoud; sommige bronnen spreken al weer over 14 april) melden bij het UWV in hun gemeente.

Gezien de grote hoeveel telefoontjes die we naar aanleiding van die publicatie van onze opdrachtgevers binnen kregen, bestaat er onder werkgevers nog heel wat onduidelijkheid over de regeling die de oorspronkelijke regeling Werktijdverkorting vervangt. Vandaar dat we hier de meest gestelde vragen nog maar eens op een rijtje zetten. Belangrijk verschil met de oude regeling, we hameren er wellicht ten overvloede nog maar eens op, is dat werkgevers via deze regeling ook voor hun flexkrachten een tegemoetkoming kunnen aanvragen. Daarmee hoopt het kabinet te bereiken dat werkgevers tijdens deze zware tijden ook hun flexwerkers zoveel mogelijk aan het werk proberen te houden.

Aan welke eisen moet ik als werkgever voldoen om voor de regeling in aanmerking te komen?

Alleen werkgevers die sinds 1 maart 2020 ten minste twintig procent van hun omzet zijn verloren, komen voor deze regeling in aanmerking. Kleinere tegenvallers in de omzet geven hier geen recht op. Er wordt daarbij gekeken naar het verschil tussen de referentie-omzet (de oude omzet over kalenderjaar 2019, gedeeld door 4) en de (verwachte) omzet in de periode 1 maart tot 31 juli. U deelt de nieuwe omzet door de oude omzet. De uitkomst van deze berekening wordt uitgedrukt in hele procenten en naar boven afgerond. Als het bedrijf in 2019 of 2020 is opgericht, dan kijkt u naar de periode vanaf de eerste kalendermaand na de dag van aanvang van de bedrijfsuitoefening tot en met 29 februari 2020, gedeeld door het aantal maanden waarvan de omzet in aanmerking wordt genomen, vermenigvuldigd met drie.

Hoe lang ontvang ik een eventuele tegemoetkoming?

De regeling betaalt gedurende drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten uit. Die periode kan, indien de situatie daar om vraagt, eenmalig worden verlengd tot zes maanden. Als de werkgever een aanvraag doet, moet hij beloven dat hij geen ontslag wegens bedrijfseconomische redenen zal aanvragen zolang hij de tegemoetkoming ontvangt. De werkgever kan dus drie tot zes maanden niet van zijn personeel af. De werkgever is verplicht in deze drie tot zes maanden het gehele loon, dus echt de volle honderd procent, door te betalen.

Hoe hoog is het bedrag dat ik ongeveer tegemoet kan zien?

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet en bedraagt maximaal negentig procent van de loonsom. Voor elke procent omzetdaling ontvangt een werkgever 0,9% tegemoetkoming. Bij honderd procent terugval bedraagt de tegemoetkoming dus negentig procent van de loonsom; bij vijftig procent kom je uit op 45%.

De nood is momenteel erg hoog. Kan ik op een voorschot rekenen?

Het UWV verstrekt een voorschot in de tegemoetkoming van tachtig procent van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest en ontvangt de werkgever een nabetaling of moet hij terugbetalen. Voorbeeld: een werknemer ontvangt maandelijks €1000,- aan loon. De werkgever is al zijn omzet verloren en zou daarom aanspraak kunnen maken op 900 euro aan tegemoetkomingen. Het UWV betaalt € 720,- euro (tachtig procent van € 900,-) uit.

Voor welke werknemers kan in een beroep doen op de regeling?

U kunt een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen voor alle werknemers in de zin van de Werkloosheidswet, de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen of de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en overheidswerknemers. Daar valt vrijwel elke werknemer onder, waaronder BBL’ers Beroeps Begeleidende Leerweg), oproepkrachten en uitzendkrachten.

Wat is het verschil tussen de NOW en Werktijdverkorting?

Belangrijkste verschil is dat de NOW-regeling aanzienlijk breder van opzet is dan de regeling Werktijdverkorting (Wtv). Zo vallen er veel meer soorten arbeidsovereenkomst onder, zoals bijvoorbeeld uitzend- en oproepkrachten). Voor werknemers is deze regeling ook gunstiger omdat zij honderd procent van het loon krijgen doorbetaald. Onder de Wtv was dat niet altijd zo. Ook de bekostiging van de NOW-regeling is anders. Waar Wtv ten koste ging van de WW-rechten van werknemers, geldt dat voor de NOW-regeling niet.

Hoe vraag ik de regeling aan?

Hebt u vóór oor 17 maart 18:45 uur Werktijdverkorting aangevraagd maar nog niet ontvangen? Dan wordt die aanvraag beschouwd aanvraag voor de NOW-regeling. De aanvraag wordt dan niet onder de strengere eisen van Wtv beoordeeld, maar gewoon onder de criteria van de NOW-regeling. Zodra de loketten open zijn, als alle voorbereidingen goed verlopen is dat vanaf aanstaande maandag, kunt u daarvoor terecht bij het UWV in uw gemeente.

Welke gegevens zijn daarvoor nodig?

Werkgevers kunnen vanaf 6 april 2020, of een eerder tijdstip, dat bekend gemaakt wordt via de site van het UWV, tot en met 31 mei 2020 een aanvraag indienen. De werkgever kan eenmaal per loonheffingennummer een aanvraag indienen. Daarvoor zijn de volgende gegevens nodig:

 • als de werkgever na 31 augustus 2019 een Wtv-aanvraag heeft ingediend: het dossiernummer van de aanvraag;
 • het loonheffingsnummer;
 • de verwachte omzetdaling, uitgedrukt in hele procenten, afrondend naar boven;
 • in welke aaneengesloten periode van drie kalendermaanden binnen de periode van 1 maart tot en met 31 juli 2020 de werkgever een omzetdaling verwacht;
  het rekeningnummer waarop de werkgever betalingen van de Belastingdienst inzake loonheffingen ontvangt.
 • Als de werkgever onderdeel is van een groep of meerdere loonheffingennummers heeft, wordt hetzelfde percentage en dezelfde periode voor de verwachte omzetdaling, voor alle rechtspersonen en vennootschappen binnen de groep of de loonheffingennummers gehanteerd.
Meer informatie?

Laat je gegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

 • Hidden

  Marketinginformatie

 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
Back To Top